Monument to Love (Trout Mountain)

Monument Icon.pngMonument to Love (Trout Mountain)
Monument
Area: Trout Mountain
Landmark


Reward(s):
Stat Increase
Area: Trout Mountain
Region: Avoalet
World: Athia