Tanta's Familiar Monument (Middle Praenost)

Familiar Statue Icon.pngTanta's Familiar Monument (Middle Praenost)
Familiar Statue
Area: Middle Praenost
Landmark


Reward(s):
Clere
Area: Middle Praenost
Region: Praenost
World: Athia